Διαθέσιμα Μαθήματα

Τί μαθήματα προσφέρουμε;

Το ινστιτούτο μας προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

edexcel

A Level

Qualification aims and objectives

The aims of the International Advanced Level in Accounting are to encourage learners to develop:

 • an understanding of the importance of effective accounting information systems and an awareness of their limitations through a critical consideration of current financial issues and modern business practices
 • an understanding of the purposes, principles, concepts and techniques of accounting, the transferable skills of numeracy, communication, ICT, application, presentation, interpretation, analysis and evaluation in an accounting context
 • an appreciation of the effects of economic, legal, ethical, social, environmental and technological influences on accounting decisions
 • a capacity for methodical and critical thought which would serve as an end in itself, as well as a basis for further study of accounting and other subjects.

Unit 1: The Accounting System and Costing

 1. Principles of accounting and double entry book-keeping
 2. Control procedures
 3. Financial statements of organisations
 4. Introduction to costing
 5. Analysis of accounting statements
 6. Social and ethical accounting.

Unit 2: Corporate and Management Accounting

 1. Limited companies
 2. Investment ratios
 3. Statement of cash flows
 4. Budgeting
 5. Standard costing
 6. Project appraisal
 7. Break-even analysis
 8. Marginal costing and absorption costing
 9. Information and communication technology (ICT) in accounting.

International GCSE Accounting (9-1)

Key subject aims

The Edexcel International GCSE in Accounting qualification enables students to:

 • understand the nature and purpose of accounting in business and non-profit-making organisations, and the principles on which accounting is based
 • understand the use of accounting as an aid to business decision making
 • understand the use of accounting as a means of assessing the financial position of an organisation
 • develop the abilities to quantify, to judge relevance, and to write clear and concise explanations.

Content overview:

 1. Books of original entry
 2. The ledger
 3. Trading account, profit and loss account, balance sheet of a sole trader
 4. Adjustments
 5. Incomplete records
 6. Non-profit-making organisations
 7. Manufacturing accounts
 8. Partnerships
 9. Limited companies
 10. Analysis and interpretation of accounts.

Unit 1: The Accounting System and Costing

 1. Principles of accounting and double entry book-keeping
 2. Control procedures
 3. Financial statements of organisations
 4. Introduction to costing
 5. Analysis of accounting statements
 6. Social and ethical accounting.

Unit 2: Corporate and Management Accounting

 1. Limited companies
 2. Investment ratios
 3. Statement of cash flows
 4. Budgeting
 5. Standard costing
 6. Project appraisal
 7. Break-even analysis
 8. Marginal costing and absorption costing
 9. Information and communication technology (ICT) in accounting.

Ύλη Μαθητών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για πρόσβαση σε προηγούμενες εργασίες ανά μάθημα

Pancyprian Accounting

Χρηματοοικονομική Λογιστική – Financial Accounting

I. Εισαγωγικά στοιχεία

11. Στοιχεία μη κυκλοφοριακού ενεργητικού και η απόσβεσή τους (Non-current assets and depreciation)

1. Στοιχεία μη κυκλοφοριακού ενεργητικού και απόσβεση

2. Μέθοδοι υπολογισμού της απόσβεσης

3. Πώληση στοιχείου μη κυκλοφοριακού ενεργητικού

4. Αποσβέσεις και οι θεμελιώδεις λογιστικές αρχές

111. Αποτίμηση των αποθεμάτων (lnventory valuation)

1. Λογιστική των Αποθεμάτων IAS 2

2. Κανόνας της Χαμηλότερης Τιμής μεταξύ Κόστους και Αγοραίας Αξίας (Cost Vs NRV, Net Realisable Value)

3. Συστήματα απογραφής αποθεμάτων (perpetual, periodic)

4. Περιοδικό σύστημα απογραφής αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης (FIFO, LIFO, AVCO)

5. Σύστημα διαρκούς απογραφής αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης (FIFO, LIFO, AVCO)

6. Επίδραση της κάθε μεθόδου στα κέρδη

1V. Βιομηχανικές επιχειρήσεις (Manufacturing accounts)

1. Λογαριασμός Παραγωγής (Manufacturing account)

2. Κατηγορίες δαπανών παραγωγής

3. Αρχικό κόστος (Prime cost) και κόστος παραγωγής

4. Ημικατεργασμένα Προϊόντα (Work in progress)

5. Κέρδος από την παραγωγή (Manufacturing Profit)

V. Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης – ΜΕΠΕ ( Φύση, κεφάλαιο, αποθεματικά και δανεισμός)

1. Εισαγωγή/Χαρακτηριστικά ΜΕΠΕ

2. Είδη Μετοχικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

3. Ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

4. Μετοχικό κεφάλαιο (Share capital)

5. Κατηγορίες Μετοχών (Types of Shares)

6. Αποθεματικά (Reserves)

7. Έκδοση Μετοχών (Public issue, rights issue, Bonus issue)

8. Μερίσματα (Dividends)

9. Ομόλογα/Χρεόγραφα (Debentures, bonds)

10. Εταιρικός φόρος

VI. Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης- Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

1. IAS 1 – Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

2. Statement of Profit or Loss

3. Statement of Changes in Equity

4. Statement of Financial Position

VII Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Statement of Cash Flows)

1. Εισαγωγή

2. Κατηγορίες ταμειακών ροών

3. Οperating activities (Λειτουργικές Δραστηριότητες)

4. 1nvesting activities (Επενδυτικές Δραστηριότητες)

5. Financing activities (Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες)

6. Statement of Cash Flows – IAS 7 (Κατάσταση Ταμειακών Ροών)

. VIII. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (Financial Ratio Analysis)

1. Εισαγωγή

2. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών

3. Υπολογισμός και ανάλυση Αριθμοδεικτών

4. Δείκτες Απόδοσης (ή Κερδοφορίας)-Profitability Ratios

5. Δείκτες Ρευστότητας – Liquidity Ratios

6. Δείκτες Δραστηριότητας – Use of assets or Activity Ratios

7. Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης – Solvency (long term liquidity) Ratios

Διοικητική Λογιστική – Management Accounting

1Χ. Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis)

1. Εισαγωγή [Μεταβλητά κόστη (Variable Cost) και Σταθερά κόστη (Fixed Cost)]

2. Συνεισφορά (Contribution) και η σημασία της στη Διοικητική Λογιστική

3. Ανάλυση και υπολογισμός του Νεκρού Σημείου

4. Επιδιωκόμενο κέρδος (Breakeven and target profit)

5. Graphical Presentation of BEP (Διάγραμμα Νεκρού Σημείου)

Χ. Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαίου (Capital lnvestment Appraisal)

1. Η ανάγκη αξιολόγησης επενδύσεων κεφαλαίου (investment appraisal)

2. Μέθοδοι αξιολόγησης Επενδυτικών επιλογών

3. Μέθοδος της Μέσης Απόδοσης (Accounting Rate of Return – ARR)

4. Μέθοδος Επανείσπραξης ή Αποπληρωμής ή Περίοδος Επιστροφής Κεφαλαίου (Payback Period)

5. Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value-NPV)

Pancyprian Economics

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (24)

I.        Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς

 1. Γενικά
 2. Ελαστικότητα ζήτησης (Έννοια, Μέτρηση, Χαρακτηριστικές τιμές, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Συνολική δαπάνη, Πρακτικές εφαρμογές)
 3. Ελαστικότητα προσφοράς ( Έννοια, Μέτρηση, Χαρακτηριστικές τιμές, Προσδιοριστικοί παράγοντες)II.    Η παραγωγή της επιχείρησης
 1. Έννοια της παραγωγής
 2. Συνδυασμός παραγωγικών συντελεστών
 3. Συνάρτηση παραγωγής
 4. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης
 5. Συνολικό, Μέσο και Οριακό προϊόν
 6. Τεχνολογία και παραγωγή

III.        Το κόστος παραγωγής

 1. Κόστος Παραγωγής (Έννοια και περιεχόμενο)
 2. Κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο (Σταθερό, Μεταβλητό και Συνολικό κόστος, Μέσο Σταθερό, Μέσο Μεταβλητό και Μέσο Συνολικό κόστος, Οριακό κόστος, Μεταβλητό κόστος)

IV.        Μορφές αγοράς

 1. Εισαγωγή
 2. Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός
 3. Μονοπώλιο
 4. Ατελής ανταγωνισμός ( Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο)

 V.        Εγχώρια και Εθνικά οικονομικά μεγέθη

 1. Εισαγωγή
 2. Το οικονομικό κύκλωμα
 3. Η μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
 4. Εγχώρια και Εθνικά οικονομικά μεγέθη
 5. Ακαθάριστα και Καθαρά οικονομικά μεγέθη
 6. Τιμές υπολογισμού των οικονομικών μεγεθών
 7. Μέτρηση Εγχώριου Προϊόντος – Μέθοδος της Παραγωγής
 8. Μέτρηση Εγχώριου Προϊόντος – Εισοδηματική Μέθοδος
 9. Μέτρηση Εγχώριου Προϊόντος – Μέθοδος της Δαπάνης
 10. Δυσκολίες στη μέτρηση των Οικονομικών Μεγεθών
 11. Αποπληθωρισμός των Οικονομικών Μεγεθών

 VI.        Ανεργία και Οικονομικοί κύκλοι

 1. Εισαγωγή
 2. Απασχόληση και ανεργία
 3. Μέτρηση της ανεργίας
 4. Μορφές ανεργίας
 5. Φυσικό ποσοστό ανεργίας
 6. Συνέπειες της ανεργίας
 7. Μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
 8. Οικονομικοί κύκλοι ή Οικονομικές διακυμάνσεις
 9. Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των Οικονομικών Διακυμάνσεων

VII.        Δημόσια Οικονομικά

 1. Εισαγωγή
 2. Οι στόχοι της κρατικής παρέμβασης
 3. Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής
 4. Δημόσιες Δαπάνες
 5. Δημόσια Έσοδα
 6. Φόροι
 7. Δημόσιος Δανεισμός
 8. Κρατικός Προϋπολογισμός

VIII.        Διεθνείς συναλλαγές – Διεθνές εμπόριο

 1. Γενικά
 2. Διεθνές εμπόριο
 3. Απόλυτο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα
 4. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
 5. Συνάλλαγμα
 6. Ισοζύγιο Πληρωμών
LCCI

Elementary - Level 1 - Certificate in Book-keeping

Qualification Aim:

The Pearson LCCI Level 1 Certificate in Bookkeeping (VRQ) qualification and legacy qualification are established and valued by employers worldwide and recognised by professional bodies. All businesses require accurate bookkeeping records that are maintained on a regular basis. Consequently, there is a demand for employees who possess these bookkeeping skills.

The qualification is intended for students who wish to acquire the essential skills and knowledge of maintaining business records, using books of original entry and double-entry bookkeeping and who are working, or preparing to work, in areas of business that will involve the recording of financial transactions. The qualification is also for those students who wish to understand bookkeeping in accordance with the International Accounting Standards Board (IASB)

The qualification will give students the opportunity to develop an understanding of the basic principles underlying the recording of business transactions and to develop the ability to maintain the books of and prepare financial statements for sole traders.

The qualification is an introduction to bookkeeping and allows progression to the Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) and supports progression into the job market, for example, in a bookkeeping role within a large company’s finance department.
This qualification is intended for learners aged 16 and above

Overview of content

 • Books of Original Entry and Double-entry
 • Accounting for Payroll
 • Control Accounts
 • Produce Financial Statements of a Sole Trader.

Intermediate - Level 2 - Certificate in Book-keeping and Accounting

The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) and the legacy qualification are established and valued by employers worldwide and recognised by professional bodies. All businesses require accurate bookkeeping records that are maintained on a regular basis. Consequently, there is a demand for employees who possess these skills.

This qualification is intended for students who wish to gain a thorough foundation in bookkeeping and accounting practices, including double-entry bookkeeping. It is also for students who wish to understand bookkeeping and accounting in accordance with the International Accounting Standards Board (IASB). The
qualification is also for those who are working, or who are preparing to work, in an accounting environment maintaining financial records and preparing accounts.
This qualification will give students the opportunity to develop an understanding of the basic principles underlying the recording of business transactions. It will also give students the ability to prepare and interpret accounts for sole traders, partnerships, limited companies, manufacturing and non-profit making organisations.

The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) will allow progression to other LCCI Level 3 Accounting qualifications and professional body qualifications, as well as supporting progression to the job market, for example to a bookkeeping and accounting role within a large company’s finance department. The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) will support students who run their own business and who need to carry out their own bookkeeping and those already working in accounting who would like to enhance their skills.

This qualification is intended for learners aged 16 and above.

Overview of content

 • Recording Financial Transactions
 • Control Accounts
 • Correction of Errors and the Journal
 • Adjustments in Financial Statements
 • Preparation of Financial Statements
 • Accounting Ratios.

Higher - Level 3 - Certificate in Accounting

This qualification aims to enable students to develop:

 • an understanding of the basic principles underlying the recording of financial transactions
 • the ability to prepare and interpret accounts for sole traders, partnerships, limited companies and groups of companies in accordance with basic accounting conventions and current accounting practice
 • the ability to apply the principles of decision making.

This qualification is suitable for students who work, or who wish to work, in an advanced area of accountancy. All businesses require suitably skilled people who are able to prepare and maintain accurate accountancy records. They must also be able to produce regular accountancy statements and explain their meaning to management.

This qualification is trusted and valued by employers worldwide and is recognised by universities and professional bodies. This will increase students’ employability in the sector and allow them to continue their academic development by progressing to the Pearson LCCI Level 4 Certificate in Financial Accounting (VRQ) or other professional accountancy qualifications.

Overview of content:

 • accounting concepts and framework
 • recording financial transactions
 • preparation of an extended trial balance
 • preparation of financial statements
 • preparation of accounting from incomplete records
 • interpretation of financial statements
 • budgetary control
 • introduction to decision making.

Ύλη Μαθητών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για πρόσβαση σε προηγούμενες εργασίες ανά μάθημα